Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DEN BESTEN KERST- EN RELATIEGESCHENKEN B.V.

 

Artikel 1 Algemeen

 

Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV  –  verder te noemen verkoper -  met een cliënt, -  verder te noemen koper - uitgebrachte offertes, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede gesloten overeenkomsten.

 

Lid 2. Deze voorwaarden zijn op al onze transacties van toepassing en prevaleren boven door koper gehanteerde voorwaarden, tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offertes en orders

 

Lid 1. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit anders schriftelijk is vastgelegd.

 

Lid 2. Orders  binden slechts indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd of zijn uitgevoerd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige orderbevestiging dienen door koper binnen 5 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt.

 

Lid 3. Afbeeldingen, catalogi tekeningen en verdere aan of door verkoper verstrekte gegevens geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen.

 

De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan.

 

Artikel 3 Prijzen

 

Lid 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW.

 

Lid 2. Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Lid 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende normale groothandelsprijzen, salarissen, sociale lasten etc. Een verhoging c.q. verlaging  van kosten na  het tot stand komen  van de overeenkomst kan door de verkoper te allen tijde worden doorberekend.

 

 

 

Artikel 4 Levering

 

Lid 1.   Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal een maand om  alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

 

Lid 2.   Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is verkoper gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder verplichting enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.

 

Lid 3.   Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en /of ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of van haar leveranciers.

 

Lid 4.   Verkoper is gerechtigd in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.  

 

Lid 5.   Deelleveringen van goederen door verkoper is, na goed overleg vooraf, toegestaan en waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

 

Lid 6.   Indien verkoper aan koper monsters ter beschikking stelt is koper gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan verkoper, anders is verkoper gerechtigd deze in rekening te brengen aan koper.          

 

Artikel 5 Reclames

 

Lid 1.   Reclames ter zake van gebreken dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan verkoper niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.

 

Lid 2.   Reclames ter zake van de hoogte van de door verkoper verzonden facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 

Lid 3.   Voor de door verkoper geleverde doch door hem van derden betrokken diensten, zaken en /of grondstoffen geldt het in vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en /of grondstoffen aan verkoper garantie heeft gegeven.

 

Lid 4.   Door verkoper als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

 

Lid 5.   Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van verkoper, doch is voor rekening en risico van koper en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Lid 6.   Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde roerende zaken schort de betalingsverplichting van de overige roerende zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.

 

Artikel 6 Betaling

 

Lid 1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan verkoper netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

 

Lid 2.   Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van verkoper, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper is aan verkoper een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het ter incasso uit handen geven van een vordering worden gefixeerd op 15 % van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 100,00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken blijkt de hoogte van en de plicht van de koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het betreffende Arrondissement gebruikelijke kosten faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

Lid 3.   In geval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens roerende zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling c.q. niet verstreken betalingstermijnen – de overeenkomst ( voor het nog niet

 

uitgevoerde gedeelte) te ontbinden en reeds geleverde roerende zaken terug te nemen, c.q. is de vordering van verkoper ineens en geheel opeisbaar, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding schade, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten.

 

Lid 4.   Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

Lid 1.   Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

 

Lid 2.   Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaak niet verpanden, of een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudend binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

 

Lid 3.   De  koper is verplicht de zaken die onder de eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

 

Lid 4.   De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen       en /of gebouwen ter inspectie van de zaken en /of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

 

Lid 5.   Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet. 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 

Lid 1.   Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Lid 2.   Alle geschillen tussen koper en verkoper worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper, dan wel koper is gevestigd, zulks ter keuze van verkoper, behoudens althans dwingende wetsbepalingen.

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product